State Agrarian University of Moldova

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Învățământ cu frecvență

Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) pregăteşte specialişti la învăţământ de zi şi cu frecvenţă redusă în limbile română şi rusă.

Studiile în universitate prevăd  două  trepte: ciclul I – licenţiat (studii la zi şi frecvenţă redusă) şi ciclul II – masterat (studii la zi).

La specialitatea Medicina veterinară, studiile sunt integrate (licenţă + masterat).

Perioada de studii la ciclul I, învăţământ de zi este: la toate specialităţile economice şi specialităţile Ecologie şi Turism - 3 ani, la celelalte specialităţi – 4 ani. La învăţământ cu frecvenţă redusă  perioada de studii este cu un an mai mare.

La studii integrate perioada de studii constituie 6 ani.

Perioada de studii la cilul II, pentru specializările economice şi specializările Agroecologie şi Turism rural este de 2 ani, iar pentru celelalte specializări - de 1,5 ani.

În scopul asigurării corelaţiei dintre dezvoltarea agriculturii şi integrarea europeană a învăţământului agronomic, UASM are elaborate şi implementate Curriculum-ul învăţământului universitar agronomic, bazat pe Sistemul de Credite Transferabile (ECTS) pentru ciclul I şi pentru cilul II; planuri noi de învăţământ conform Planului-cadru şi Nomenclatorului specialităţilor, programe de studii pe cele 23 de specialităţi la studii superioare ciclul I şi 30 specializări la Ciclul II (masterat de cercetare şi profesionalizare), raportate la cerinţele procesului de la Bologna.

UASM acordă o deosebită atenţie managementului calităţii, controlului calităţii procesului de instruire, asigurării standardelor de înaltă calitate în învăţământul superior agricol, prin intermediul comitetelor de calitate.

În premieră în R. Moldova, pentru evaluarea calităţii pregătirii specialiştilor, din rândul profesioniştilor performanţi de la producţie, în UASM au fost  formate Comitete de Evaluare Externă a calităţii pentru fiecare specialitate.

Concomitent, la evaluare, îşi aduc aportul său şi comitetele de evaluare externă a calităţii învăţământului în UASM, în cadrul cărora sunt antrenaţi atât cadre didactice cât şi studenţi.

În decembrie 2011, UASM a devenit deţinătoare a Certificatului de implementare a Sistemului de Management al Calităţii SR EN ISO 9001: 2008, eliberat de organismul SIMTEX–OC, certificat reconfirmat în decembrie 2012 de organismul internaţional de certificare RINA SIMTEX–OC, nr.27490/11/R. Din 01.11.2017 universitatea a devenit deţinătoare a Certificatului de implementare a Sistemului de Management al Calităţii SR EN ISO 9001: 2015 numărul de înregistrare: IT- 87105, certificat reconfirmat în noiembrie 2018 de organismul internaţional de certificare RINA SIMTEX–OC, nr.27490/11/R Certificatul de Management al Calităţii, Standardul ISO 9001:2015

Specialităţile Ciclul I, Licenţă şi specializările  Ciclul II, Master

 

 

Domeniul

general de studii

Ciclul I, Licenţă

Ciclul II,  Master

Specialităţile

Specializările

Ştiinţe economice

·         Contabilitate

·         Marketing şi logistică

·         Business şi administrare

·         Achiziţii

·         Finanţe şi bănci

·         Economie generală

Ştiinţific:

·         Economie şi management în sectorul agroalimentar

·         Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar

Profesionalizare

·         Economie şi politici de dezvoltare rurală

·         Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar

·         Marketing agroalimentar

·         Finanţe şi control în sectorul agroalimentar

·         Cooperare agricolă şi integrare economică europeană

·         Contabilitatea întreprinderilor sectorului agroalimentar

·         Auditul întreprinderilor sectorului agroalimentar

Ştiinţe ale mediului

·         Ecologie

Ştiinţific:

·         Agroecologie

Inginerie şi activităţi inginereşti

·         Electrificarea agriculturii

·         Ingineria şi tehnologia transportului  auto

·         Mecanizarea agriculturii

·         Inginerie agrară

Ştiinţific:

·         Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor

·         Electrotehnologii în mediul rural

·         Agroinginerie

·         Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto

·         Tehnologii şi mijloace tehnice pentru obţinerea bioenergiei

Arhitectură şi construcţii

·         Ingineria mediului

·         Cadastru şi organizarea teritoriului

·         Evaluarea şi dezvoltarea imobilului

Ştiinţific:

·         Evaluarea şi managementul imobilului

Profesionalizare:

·         Hidroamelioraţie

·         Consolidarea terenurilor agricole

Ştiinţe agricole

·         Selecţie şi genetica culturilor agricole

·         Protecţia plantelor

·         Agronomie

·         Zootehnie

·         Horticultura

·         Viticultura şi vinificaţie

·         Siguranţa produselor agroalimentare

Ştiinţific:

·         Tehnologii avansate în fitotehnie

·         Ştiinţe horticole şi agrosilvice

·         Ştiinţe horticole

·         Managementul ecosistemelor forestiere;

·         Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine

·         Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere

·         Protecţia integrată a agroecosistemelor.

·         Genetică, ameliorare şi biotehnologii vegetale

·         Agricultura conservativă

Profesionalizare:

·         Biotehnologii în reproducţia animalelor;

·         Siguranţa alimentelor de origine vegetală

·         Siguranţa alimentelor de origine animală

·         Protecţia integrată a plantelor

Silvicultură

·         Silvicultura şi grădini publice

Inginerie şi activităţi inginereşti

·         Biotehnologii agricole

Servicii publice

·         Servicii hoteliere, turism şi agrement

Profesionalizare:

·         Turism rural

Drept

·         Drept

Profesionalizare:

·         Protecţia juridică a proprietăţii

Studii integrate

·         Medicina veterinară

 

 

Procesul de învăţământ este dirijat de Prim - prorectorul universităţii, conferenţiar universitar, Iurie Melnic şi de prorectorul pentru învăţământul cu frecventa redusă și activitate financiară, conferenţiar universitar Boaghie Dionisie.

 

Secţia studii este principala subdiviziune în dirijarea procesului de învăţământ.

UASM include 6 facultăţi cu 29 de catedre şi Catedra militară, care activează independent de facultăţi.

În cadrul UASM activează mai bine de 330 de cadre didactice titulare, dintre care peste 50 la suta sunt deţinători de titluri ştiinţifice şi didactice, inclusiv 5 membri corespondenţi ai AŞM, 28 de doctori habilitaţi şi 144 de doctor, 25 profesori şi 130 de conferenţiari universitari.

Pe perioada de activitate, UASM are pregătite peste 55 mii de specialişti de înaltă calificare în domeniu.

 

dinamica abs


Componenţa nominală a Comitetelor de Evaluare Externă a Calităţii învăţământului în UASM.pdf

 


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM