State Agrarian University of Moldova

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Învățământ cu frecvență redusă

Ritmul şi amploarea schimbărilor care se produc astăzi în toate domeniile vieţii economice şi sociale implică necesitatea pregătirii în instituţiile superioare de învăţământ a unor specialişti apţi să satisfacă exigenţele crescânde ale mediului de afaceri. Totodată, realizarea aspiraţiei  Republicii Moldova de integrare în comunitatea europeană presupune, de rând cu alte acţiuni, creşterea standardelor formării profesionale.

Învăţământul cu frecvenţă redusă reprezintă o soluţie reală pentru îmbunătăţirea calitativă a pieţii muncii dar şi o oportunitate excelentă pentru persoanele care doresc să-şi facă/continue studiile fără întrerupere de la activitatea profesională. Luând în calcul numărul mai redus al orelor de contact comparativ cu învăţământul la zi, forma respectivă de învăţământ implică eforturi mult mai substanţiale în vederea atingerii obiectivelor curriculare. Rolul instituţiei de învăţământ este de a monitoriza procesul de studiu, inclusiv cel individual la cel mai înalt nivel, de a oferi suportul metodologic şi informaţional necesar, a reacţiona prompt la orice mesaj, orice doleanţă parvenită de la studenţi în vederea înlesnirii procesului de învăţare. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, având un bogat potenţial şi o experienţă vastă în realizarea atribuţiilor educaţionale, reprezintă o instituţie aptă să exercite optim rolul menţionat.

Studiile cu frecvenţă redusă în cadrul UASM au fost iniţiate încă în anul 1945 în cadrul facultăţilor de Pomilegumicultură şi Viticultură. În perioada care a urmat, de pe băncile instituţiei noastre s-au lansat în activitatea profesională peste 19000 specialişti.

Contingentul de studenţi în diverse perioade a fost diferit, în funcţie de mai mulţi factori exogeni. Numărul maxim de studenţi la această formă de învăţământ a fost înregistrat în anul universitar 2006-2007, fiind de 5039 persoane, iar anul 2010 s-a remarcat prin promoţia-record de 1059 absolvenţi. La etapa actuală numărul de studenţi la învăţământ cu frecvenţă redusă constituie 2602 persoane.

În timp ce contingentul de studenţi a evoluat diferit în perioada nominalizată, numărul de specialităţi a fost în ascendenţă continuă: dacă în anul 1990 în cadrul UASM studiile la frecvenţă redusă se realizau la 8 specialităţi,  actualmente se fac studii în cadrul a 19 programe de licenţă după cum urmează:

  • cu durata studiilor de 5 ani - Agronomie; Horticultură; Silvicultură şi grădini publice; Viticultură şi vinificaţie; Zootehnie; Biotehnologii agricole; Electrificarea agriculturii; Ingineria şi tehnologia transportului auto; Mecanizarea agriculturii; Ingineria mediului; Cadastru şi organizarea teritoriului; Drept;
  • cu durata studiilor de 4 ani - Ecologie; Marketing şi logistică; Business şi administrare; Finanţe şi bănci; Economie generală;Turism; Contabilitate.

Studiile cu frecvenţă redusă, în diverse perioade, au fost monitorizate de P. Dorofeev, M. Tupikov, G. Perner, Koşelnikov, G. Diordiţa, Vitiuşkin, V. Kicighin, V. Erofeev, L. Covali, A. Lariiciuk, V. Bumacov., E. Zacon.

Corpul didactico-ştiinţific responsabil pentru realizarea atribuţiilor educaţionale la această formă de învăţământ a fost permanent selectat cu multă rigurozitate, oferindu-se prioritate persoanelor ce deţin grade ştiinţifice, titluri ştiinţifico-didactice şi experienţă reprezentativă în domeniile aferente programelor de studii. Un accent deosebit se pune pe actualitatea şi caracterul ştiinţific al conţinutului de studiu, fapt ce determină, în multe cazuri, antrenarea în procesul didactic a colaboratorilor ministerelor, instituţiilor de cercetări ştiinţifice, specialiştilor remarcabili din cadrul întreprinderilor etc.

Remanierile care s-au efectuat în ultimii ani în sistemul învăţământului universitar au contribuit şi la modernizarea procesului de studii cu frecvenţă redusă. Printre acestea putem menţiona în special imple­mentarea sistemului european de credite transferabile (ECTS), elaborarea, conform recomandărilor UNESCO – CEPES, a suplimentelor la diplomă (se eliberează fiecărui student începând cu anul 2006), promovarea managementului calităţii etc. Comitetele de asigurare a calităţii învăţământului şi comitetele de evaluare externă a calităţii învăţământului pe specialităţi, create în cadrul UASM, se implică activ în coordonarea procesului de studii la învăţământ cu frecvenţă redusă, iar includerea membrilor comitetelor respective în componenţa comisiilor de licenţă a devenit deja o tradiţie în instituţia noastră.  

Realizând prevederile Ghidului ECTS – 2005, începând cu anul universitar 2006-2007  UASM editează anual Catalogul cursurilor universitare-document ce are menirea de a oferi potenţialilor utilizatori informaţii cu privire la programele oferite de instituţie la ciclul I şi II, date despre instituţie, regulamentele academice şi administrative, alte informaţii utile (costul vieţii, condiţii de cazare şi alimentaţie oferite, asigurarea socială, oportunităţi de mobilitate etc.).

Merită o atenţie deosebită şi o apreciere binemeritată şi eforturile corpului didactico-ştiinţific orientate spre facilitarea studiului individual. Astfel, conform prevederilor Strategiei  de implementare a învăţământului la distanţă în UASM, aprobată prin decizia Senatului universitar din  6.12.2002, universitatea este antrenată în procesul de  acordare a serviciilor educaţionale, indiferent de locul de trai, tuturor doritorilor de a obţine studii superioare de calitate. În acest context, cu începere de la 1.09.2012, în universitate a fost lansată platforma educaţională http//moodle.uasm.md. pe care s-au plasat şi se completează continuu prezentări ale prelegerilor în programul Power Point,  cursuri online şi alte materiale instructiv-metodice care pot fi accesate liber de toţi cei interesaţi.

Reprezentăm o instituţie flexibilă la schimbări, receptivă la orice mesaj inovaţional, deschisă pentru un feedback eficace cu mediul de afaceri şi suntem dispuşi şi apţi de a oferi acel produs educaţional, care va putea satisface optim doleanţa de a construi o carieră de succes.


Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM