"Da nobis recta sapere"

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 


 

uasm


edrone


 

rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

logo smart


 CREDO


 

uniclad


 

euagro

 

 

Hot-Line

Mesajul decanului

horjanFacultatea de Cadastru şi Drept este o diviziune a Universităţii Agrare de Stat din Moldova dispunînd de un înalt nivel ştiinţific şi tradiţii frumoase. Obiectivul ei este de a realiza eficient activitatea didactică şi de cercetări ştiinţifice în domeniul managementului resurselor hidrofunciare prin programe de licenţă (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat (3-4 ani), contribuind astfel la dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova. Aceasta misiunea o orientează spre performanţe pentru a spori competivitatea, atît la nivel naţional cît şi internaţional.

În acest context Facultatea Cadastru şi Drept asigură o ofertă educaţională flexibilă în domeniile generale de studii Arhitectură şi construcţii şi Drept, capabilă să susţină şi cadrul de calitate, în ceea ce priveşte cercetarea şi integrarea internaţională în concordanţă cu noile cerinţe ale pieţei muncii dintr-o societate bazată pe cunoştinţe şi tehnologii informaţionale.

Facultatea formează ingineri, specialişti calificaţi pentru a presta servicii tehnice de concepţie, execuţie şi exploatare în Ingineria mediului, Construcţii hidrotehnice, Îmbunătăţiri funciare, Dezvoltare Rurală, pentru a executa lucrări de Cadastru, Organizarea teritoriului şi Evaluarea imobilului precum şi a acorda serviciile juridice. Competenţele obţinute în urma programelor de studii asigură cu succes nivelul performant profesionist, necesar unui inginer sau jurist dornic să realizeze o carieră profesională marcantă în domeniile respective. Instruirea de specialitate efectuată în limbile română şi rusă deschide perspectiva integrării rapide a absolvenţilor în societăţi mixte, în ţară şi în străinătate.

Accesul la programe de studii cu bursa în străinătate pe baza acordurilor internationale interuniversitare pe care le are încheiate Facultatea cu diferite Universităţi din Europa, este un prilej favorabil de a-şi îmbogăţi experienţa şi totodată de a călători şi a vedea lucruri importante. Colaborarea cu institutii similare pe plan international vizeaza şi organizarea în comun de programe de studii, derularea de proiecte de cercetare, mobilitati pentru cadre didactice si studenti, activitati de compatibilizare a curriculei. Facultatea participă la actiunile derulate în cadrul diferitelor programe europene si asigură echivalarea cunoştinţelor obtinute de studenti şi msteranţi la facultatile partenere.

Facultatea acordă importante burse de studiu, burse de merit sau burse de performanţă pentru numeroşi studenti care se manifestă printr-o activitate deosebită şi rezultate semnificative la examene, cercetări ştiinţifice şi alte activităţi extracurriculare.

Cadrele didactice cu o pregătire pedagogico-ştiinţifică de excepţie şi experienţă bogată îşi desfăşoară activitatea cu mare interes şi dăruire. Faţă de studenti sunt promovate valorile spirituale ale neamului nostru, este încurajată creativitatea, există deschidere către tot ce este modern şi valoros din punct de vedere profesional. Experienţa profesională şi implicarea în proiecte importante atât de cercetare cât şi de execuţie la lucrări serioase de construcţii, cadastru, organizarea teritoriului, evaluarea bunurilor imobile sau prestarea serviciilor juridice, participarea la evenimente naţionale şi internaţionale, simpozioane, conferinţe, publicarea unor lucrări ştiinţifice reprezită un bun prilej pentru viitorii studenţi de a primi informaţii preţioase din domeniile de activităţi profesionale viitoare.

Facultatea dispune de o bază materială solidă în ceea ce priveste dotarea având amfiteatre şi săli pentru seminare, laboratoare, 5 clase de calcul cu o capacitate de peste 40 de locuri cu calculatoare actualizate, amenajate cu utilaj şi echipament modern în care studenţii pot accesa o gamă largă de programe de specialitate.

Situaţia social-economică actuală şi orientarea ulterioară a acesteia garantează plasamentul absolvenţilor, marea majoritate a cărora activează în unităţi de profil. Absolvenţii Facultăţii sunt pregătiţi pentru a activa în unităţi de cercetare, proiectare, execuţie, exploatare şi întreţinere a lucrărilor hidrotehnice, în serviciile publice, agenţii şi inspectorate de protecţia mediului, servicii cadastrale şi de organizare a teritoriului, organele de ocrotire a normelor de drept şi altele în corespundere cu pregătirea profesională obţinută.

Specialistul în cadastru şi organizarea teritoriului va avea o pregătire teoretică şi practică profundă pentru a activa cu succes în întregul spectru al activităţilor în acest domeniul de formare profesională: reglementarea regimului proprietăţii funciare; distribuirea raţională a resurselor funciare; evidenţierea, estimarea şi înregistrarea bunurilor imobiliare; ţinerea cadastrului general şi de specialitate; atribuirea şi retragerea terenurilor; perfectarea şi eliberarea actelor funciare; organizarea utilizării şi amenajării terenurilor agricole, ocrotirea lor; efectuarea controlului de stat asupra folosirii resurselor funciare şi monitoringului terenurilor; managementul şi marketingul funciar şi imobiliar; realizarea ridicărilor topografo-geodezice; elaborarea hărţilor, planurilor topografice şi cadastrale; administrarea eficientă a fondului funciar şi a bunurilor imobile în baza elaborării şi implementării tehnologiilor informaţionale.

Specialistul în evaluarea imobilului va avea o pregătire teoretică şi practică profundă în întregul complex de cunoştinţe şi deprinderi în domeniul evaluării imobilului, investiţiilor şi a businessului; marketingului, managementului şi organizării activităţii de evaluare; economiei, construcţiei, agriculturii, cadastrului bunurilor imobile şi organizării teritoriului.

Specialistul în ingineria mediului va avea o pregătire teoretică şi practică profundă pentru a activa cu succes în întregul spectru al producţiei agricole, gospodăriei apelor şi protecţiei şi amenajării mediului înconjurător: irigaţii; desecări; combaterea eroziunii solului, salinizării solului, alunecărilor de teren şi altor fenomene negative; îndiguirea şi protejarea terenurilor inundabile; regularizarea şi utilizarea surselor de apă; aplicarea amelioraţiilor agrosilvoameliorative; amenajarea versanţilor şi a bazinelor hidrografice; corectarea cursurilor de apă; aprovizionarea cu apă şi canalizări în spaţiul rural; dezvoltarea durabilă a spaţiului rural; utilizarea deşeurilor industriale şi menajere; protecţia mediului ambiant prin aplicarea diferitor măsuri şi lucrări inginereşti.

Specialistul în drept va avea o pregătire profundă teoretică şi practică pentru activitatea cu succes în întregul spectru al jurisprudenţei. Activitatea lui va fi canalizată în direcţia realizării normelor juridice şi asigurării ordinii de drept în diferite domenii ale vieţii.

Pentru absolvenţi ai Ciclului I care doresc să aprofundeze educaţia profesională deja acumulată după finalizarea celor patru ani şi susţinerea examenului de licenţă, programele de studii de master (în număr de patru: Hidromelioraţie, Consolidartea terenurilor agricole, Evaluarea şi managementul imobilului, Drept patrimonial) pe care le pot accesa la Facultatea noastră sunt adecvate cerinţelor actuale. O componentă importantă a masterantului o au elementele de proiectare şi cercetare de nivel ridicat sub îndrumarea atentă a profesorilor universitari cu multă experienţă în domeniu. De asemenea, programele de doctorat asigură specializarea la nivelul cel mai performant pentru absolvenţii studiilor de master care doresc o carieră excepţională în proiectare, cercetare şi învăţămînt.

Pentru viitorul imediat, Facultatea Cadastru şi Drept are ca obiectiv modernizarea curriculei în scopul asigurării viitorilor ingineri şi jurişti cu competente si abilitati cerute pe piata de muncă, în conformitate cu principiile prevazute în Conventia de la Bologna, precum si pentru a stimula si extinde cooperarea în activitatile de cercetare cu diferite tipuri de instituţii si organizatii.

Facultatea Cadastru şi Drept este o alegere perfectă pentru absolvenţii de liceu care doresc sa imbratiseze una din profesiile ce îi apropie nemijlocit de rezolvarea provocarilor actuale ale dezvoltarii durabile: inginer de cadastru, inginer evaluator, inginer hidrotehnist sau jurist.

Să contribuim impreuna prin profesionalism si cunoastere la crearea unui viitor mai sigur pentru generatiile de azi si generatiile actuale şi viitoare!


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda