UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

1933 - 2023

«Da nobis recta sapere»

Prezentare generală

Cercetarea ştiinţifică în UASM este orientată în 7 profiluri de cercetare acreditate:

 • 1 Agronomie
 • 2 Horticultură şi silvicultură
 • 3 Inginerie agrară
 • 4 Zootehnie
 • 5 Medicină veterinară
 • 6 Economie şi management în sectorul agroalimentar
 • 7 Cadastru, resurse funciare şi drept funciar

Se deruleaza in:

 • 8

  Centre de Cercetare din cadrul facultăților Universităţii

 • 16

  Laboratoare de cercetare specializate

 • 1

  Parc inovațional

Universitatea Agrară de Stat din Moldova îşi exprimă vocaţia europeană printr-o evoluţie sumabilă în contextul învăţământului superior agronomic european şi a cercetării ştiinţifice europene, într-un mediu competitiv format pe parcursul celor 80 ani de existenţă. Pe parcursul acestor ani universitatea a evoluat ca un proces de cunoaştere axat pe domenii de ştiinţe formate în cadrul şcolilor științifice Basarabene de către personalităţi notorii ale ştiinţei agricole:

Pedologie

N. Florov, N. Dimo, V. Ungurean ş.a.

Fitotehnie şi agrotehnici

N. Florov, N. Dimo, V. Ungurean ş.a.

Pomiculturiă

N. Florov, N. Dimo, V. Ungurean ş.a.

Viticultură

N. Florov, N. Dimo, V. Ungurean ş.a.

Perioada modernă a universităţii, care îşi are început în anii 90 ai secolului trecut - odată cu obţinerea independenţei de către R. Moldova, se caracterizează prin integrarea UASM în sistemul universitar european, lărgirea schimbului de date şi experiență ştiinţifică cu aşa ţări cum sunt România, Belgia, Suedia, Franţa, Anglia, SUA, Cehia. Totodată s-au amplificat relaţiile ştiinţifice cu statele CSI.

În Perioadă modernă, numele savanţilor UASM s-a impus prin crearea noilor soiuri şi hibrizi de plante, crosuri de animale şi păsări, ameliorarea raselor la animalele de fermă, extinderea plantaţiilor intensive în pomicultură şi viticultură, crearea de soiuri autohtone, elaborarea unor tehnologii moderne de mecanizare şi automatizare a proceselor din agricultură şi ramurile conexe, crearea de noi utilaje agricole, instalaţii, aparate, materiale compozite, produse farmaceutice etc. În această perioadă au fost publicate 15 anuare ştiinţifice, s-a început editarea revistei Știința agricolă (anul 2005), s-a creat Parcul Inovațional, au fost susţinute cca 250 teze de doctorat, DȘI, împreună cu alte subdiviziuni ale UASM, a fost acreditat ISO. Aceste realizări, în mod elocvent, reprezintă ştiinţa universitară la nivel de respect şi preţuire naţională şi mondială. Rezultatele ştiinţifice ale savanţilor universităţii au stat şi stau la baza tehnologiilor aplicate în agricultura ţării noastre, înregistrând progrese remarcabile în diferite domenii.

În anul 2013 universitatea şi-a întărit substanţial afirmarea ca formator de specialişti dar şi ca generator şi sintetizator de cunoştinţe ştiinţifice. Această afirmaţie a fost confirmată prin faptul că UASM a fost decorată cu ordinul Republicii, în acest an, în cadrul universităţii, a fost organizată şi desfăşurată o suită de manifestări de rezonanță dedicate aniversării de 80 ani ai UASM, printre care simpozionul ştiinţific internaţional, conferinţa științifică studenţească, un şir de seminare, mese rotunde etc. în acest an UASM a susținut cu succes auditul de acreditare ISO, prin care se confirmă că UASM a implementat şi menţine un Sistem de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008 pe toate cele 7 profiluri acreditate de cercetare-dezvoltare.

Printre realizările de succes din anul 2013 se menţionează şi obținerea unui grant transfrontalier în sumă de 412 mii EU pentru construcţia unei ferme didactico – ştiinţifice moderne, editarea a 10 monografii, 6 manuale, 3 ghiduri, 1 dicţionar, 3 coduri practice şi normative în construcţie, 8 articole publicate în reviste cu factor de impact, 44 articole în reviste publicate în străinătate, 6 brevete de invenţie, 352 de articole publicate în reviste și culegeri de lucrări științifice naționale, prin aplicarea rezultatelor de cercetare în procesul de instruire a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Aspiraţia universităţii spre competitivitate şi eficienţă în cercetare, de asemenea, este legată de conducerea de înaltă competenţă a prorectorilor cu activitatea ştiinţifică A. Cherdivarenco (1944-1945), A. Kovarskii (1945-1949), P. Kurceatov (1949-1945), L. Dorohov (1951-1954), G. Kobluciko (1954-1956), A. Nikiforov (1956-1957), I. Ogorodnâi (1957-1961), A. Timoşenko (1961-1965), G. Stepurin (1965-1967; 1976-1978) A. Subotovici (1967-1976), I. Chiroşca (1978-1983), P. Patron (1989-1994), V. Babuc (1983-1989), V. Starodub (1994-2009), V. Donea (2009-2010). Din 2010 DŞI este condus de către prof. univ., dr. hab. Gr. Marian.

Astăzi în UASM activităţile efective de cercetare şi inovare sunt desfăşurate de către un vast potenţial ştiinţific care include 1 membru titular și 5 membri corespondenţi ai AŞM, cca 30 de academicieni şi membri corespondenţi ai altor academii, 28 de doctori habilitaţi, 138 de doctori în ştiinţe, doctoranzi, masteranzi si studenți. Rezultatele practice ale activității de cercetare sunt reflectate de numeroase contracte si proiecte cu finanțare interna si internaționala.

Anual în cadrul UASM sunt susţinute un număr însemnat de teze de doctor şi doctor habilitat, de master şi de licenţă, care includ rezultate ştiinţifice originale cu un important potenţial teoretic şi aplicativ, constituind cea mai importantă bază pentru formarea profesională a viitorilor specialişti de înaltă calificare implicând şi noi paşi în ajustarea învăţământului superior la cerinţele comunităţii europene.

Potențialul științific de care dispune Universitatea a îndreptățit-o sa organizeze cercetări științifice în cele mai importante direcţii ce contribuie la dezvoltarea permanentă a agriculturii şi ramurilor conexe printre care, în mod deosebit, se menţionează:

 • 1 Promovarea dimensiunii europene;
 • 2 Creşterea atractivităţii pe plan internaţional a ofertei educaţionale a Universităţii;
 • 3 Creșterea gradului de internaționalizare a Universității;
 • 4 Promovarea studiilor pe tot parcursul vieții: studiilor formale, non-formale, informale;
 • 5 Facilitarea și promovarea informării publicului larg privind procesul de aprofundare și extindere a integrării europene;
 • 6 Modernizarea instituțională;
 • 7 Furnizarea de suport profesional pentru elaborarea și managementul proiectelor europene.

Agrobiznes
rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM
STIRDI