Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Mesajul decanului

Angelina

Facultatea Cadastru şi Drept este o diviziune a Universității Agrare de Stat din Moldova, dispunând de un înalt nivel științific şi tradiții frumoase. Obiectivul ei este de a realiza eficient activitatea didactică şi de cercetări științifice în domeniul managementului resurselor hidrofunciare prin programe de licență (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat (3-4 ani), contribuind astfel la dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova. Această misiunea o orientează spre performanțe pentru a spori completivitatea, atât la nivel național cât şi internațional.

           În acest context Facultatea Cadastru şi Drept asigură o ofertă educațională flexibilă în domeniile generale de studii Arhitectură, construcții și Drept, capabilă să susțină cadrul de calitate, în ceea ce privește cercetarea şi integrarea internațională în concordanță cu noile cerințe ale pieței muncii dintr-o societate bazată pe cunoștințe şi tehnologii informaționale.

       Facultatea formează ingineri, specialiști calificați pentru a presta servicii tehnice de concepție, execuție şi exploatare în Ingineria mediului, Construcții hidrotehnice, Îmbunătățiri funciare, Dezvoltare rurală, pentru a executa lucrări de Cadastru și  organizarea teritoriului, Evaluarea și dezvoltarea imobilului, Ingineria minieră și geologie, precum și a acorda servicii juridice. Competențele obținute în urma programelor de studii asigură cu succes nivelul performant profesionist, necesar unui inginer sau jurist dornic să realizeze o carieră profesională marcantă în domeniile respective. Instruirea de specialitate efectuată în limbile română şi rusă deschide perspectiva integrării rapide a absolvenților în societăți mixte, în țară şi în străinătate.

       Accesul la programe de studii cu bursă în străinătate pe baza acordurilor internaționale inter-universitare pe care le are încheiate Facultatea cu diferite Universități din Europa, este un prilej favorabil de a-şi îmbogăți experiența şi totodată de a călători şi a vedea lucruri importante. Colaborarea cu instituții similare pe plan internațional vizează şi organizarea în comun de programe de studii, derularea de proiecte de cercetare, mobilități pentru cadre didactice și studenți, activități de compatibilizare a curriculei. Facultatea participă la acțiunile derulate în cadrul diferitelor programe europene și asigură echivalarea cunoștințelor obținute de studenți şi masteranzi la facultățile partenere.

         Facultatea acordă importante burse de studiu, burse de merit sau burse de performanță pentru numeroși studenți care se manifestă printr-o activitate deosebită şi rezultate semnificative la examene, cercetări științifice şi alte activități extra - curriculare.

        Cadrele didactice cu o pregătire pedagogico-ştiinţifică de excepție şi experiență bogată își desfășoară activitatea cu mare interes şi dăruire. Față de studenți sunt promovate valorile spirituale ale neamului nostru, este încurajată creativitatea, există deschidere către tot ce este modern şi valoros din punct de vedere profesional. Experiența profesională şi implicarea în proiecte importante atât de cercetare cât şi de execuție la lucrări serioase de construcții, cadastru, organizarea teritoriului, evaluarea bunurilor imobile sau prestarea serviciilor juridice, participarea la evenimente naționale şi internaționale, simpozioane, conferințe, publicarea unor lucrări științifice reprezintă un bun prilej pentru viitorii studenți de a primi informații prețioase din domeniile de activități profesionale viitoare.

       Facultatea dispune de o bază materială solidă în ceea ce privește dotarea având amfiteatre şi săli pentru seminare, laboratoare, 7 auditorii cu tehnică de calcul cu o capacitate de peste 60 de locuri, asigurate cu internet prin cablu și WiFi, la care studenții pot accesa o gamă largă de programe de specialitate.

         Situaţia social-economică actuală şi orientarea ulterioară a acesteia garantează plasamentul absolvenților, marea majoritate a cărora activează în unități de profil. Absolvenții Facultății sunt pregătiți pentru a activa în unități de cercetare, proiectare, execuție, exploatare şi întreținere a lucrărilor hidrotehnice, în serviciile publice, agenții şi inspectorate de protecția mediului, servicii cadastrale şi de organizare a teritoriului, organele de ocrotire a normelor de drept şi altele în corespundere cu pregătirea profesională obținută.

      Pentru absolvenți ai Ciclului I care doresc să aprofundeze educația profesională deja acumulată după finalizarea celor patru ani şi susținerea examenului de licență, programele de studii de master:

  • Hidroameliorație;
  • Consolidarea terenurilor agricole;
  • Evaluarea şi managementul imobilului;
  • Protecția juridică a proprietății.

         O componentă importantă a masterandului o au elementele de proiectare şi cercetare de nivel ridicat sub îndrumarea atentă a profesorilor universitari cu multă experiență în domeniu. De asemenea, programele de doctorat asigură specializarea la nivelul cel mai performant pentru absolvenții studiilor de master care doresc o carieră excepțională în proiectare, cercetare şi învățământ.

       Pentru viitorul imediat, Facultatea Cadastru şi Drept are ca obiectiv modernizarea curriculei în scopul asigurării viitorilor ingineri şi juriști cu competente și abilitați cerute pe piața muncii, în conformitate cu principiile prevăzute în Convenția de la Bologna, precum și pentru a stimula și extinde cooperarea în activitățile de cercetare cu diferite tipuri de instituții și organizații.

      Facultatea Cadastru şi Drept este o alegere perfectă pentru absolvenții de liceu și colegiu care doresc sa îmbrățișeze una din profesiile ce îi apropie nemijlocit de rezolvarea provocărilor actuale ale dezvoltării durabile: inginer de cadastru și organizarea teritoriului, inginer evaluator, inginer minier sau în domeniul geologiei,  inginer hidrotehnician sau jurist.

Vă așteptăm cu drag la Facultatea Cadastru și Drept să contribuim împreună prin profesionalism și cunoaștere la crearea unui viitor mai sigur pentru generațiile de azi şi viitoare!

 

 

rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM