Universitatea Agrară de Stat din Moldova

1933 - 2022

«Da nobis recta sapere»

Acte normative UASM

 1. PLANUL de dezvoltare strategică a Universităţii Agrare de Stat din Moldova în anii 2016-2020
 2. Regulamentul intern al UASM
 3. Regulamentul privind modul de alegere a rectorului Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 4. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului UASM
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie
 6. Regulament de activitate a serviciului financiar al Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 7. Regulamentul facultăţii Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 8. Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului facultăţii
 9. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de decan
 10. Regulamentul departamentului Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 11. Statutul comitetelor de asigurare internă a calităţii învăţământului superior în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 12. Regulamentul privind iniţierea, proiectarea şi aprobarea,  monitorizarea, revizuirea  şi evaluarea periodică a  programelor de studii de licenţă şi masterat
 13. Regulament de organizare, de desfășurare a concursului și de ocupare a funcțiilor didactice și științifico-didactice în cadrul UASM
 14. Regulamentul cu privire la criteriile pentru ocuparea posturilor didactice şi de conducere, conferirea titlurilor ştiinţifice şi didactice (din anul 2002 - ştiinţifico-didactice)
 15. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii
 16. Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master în UASM
 17. Regulamentul privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor în Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 18. Regulament cu privire la elaborarea şi utilizarea testelor în aprecierea cunoştinţelor studenţilor
 19. Regulamentul Universității Agrare de Stat din Moldova privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență/a studiilor integrate
 20. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei/proiectului de licenţă
 21. Ghid privind elaborarea şi susţinerea tezei de master
 22. Regulament privind susținearea publică a tezei de doctorat
 23. Regulamentul privind normarea activităţii ştiinţifico-didactice a personalului ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi didactic
 24. Regulamentul UASM privind elaborarea, aprobarea şi utilizarea subiectelor şi biletelor pentru examenul de finalizare a studiilor superioare integrate şi a registrului materialelor didactice şi cu caracter informativ
 25. Regulament privind stagiile de practică în Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 26. Regulamentul privind recunoașterea creditelor de studii transferabile
 27. Codul de etică universitară
 28. Regulamentul de activitate a Comisiei de Etică a Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 29. Regulamentul cu privire la activitatea Juriilor (Comisiilor de analiză) în rezolvarea situaţiilor studenţilor în Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 30. Regulamentul de încasare a taxelor de studii şi pentru diferenţele de program în cazul transferului şi restabilirii studenţilor la studii în UASM
 31. Regulamentul privind activitatea Comitetului de evaluare externă a calităţii pregătirii specialiştilor în Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 32. Regulament privind acordarea Bursei Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 33. Regulamentul cu privire la modul de evidență a persoanelor care necesită acordarea spațiului locativ în cămine și modul de folosire și administrare a căminelor Universității Agrare de Stat din Moldova
 34. Regulamentul cu privire la modul de dare în locaţiune/arendă a activelor neutilizate
 35. Regulament cu privire la delegarea studenților
 36. Sistemul Universităţii Agrare de Stat din Moldova de alocare a fondurilor destinate procesului educaţional şi cercetare
 37. Regulamentul privind evaluarea curentă a personalului didactic, ştiinţifico-didactic şi ştiinţific
 38. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procesului de predare-învăţare-cercetare-evaluare cu utilizarea instrumentelor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 39. Regulamentul cu privire la modul şi condițiile de acordare a burselor pentru studenții
 40. Regulamentul privind constituirea, gestiunea şi accesul la bazele de date cu referire la programul de studiu ----------------
 41. Regulamentul intern cu referire la procedura de conferire a titlului și de eliberare a diplomelor și suplimentelor la diplomă
 42. Regulamentul de orientare profesională
 43. Regulamentul Centrului de formare continuă al UASM
 44. Criteriile de repartizare a locurilor în căminele UASM şi modul de cazare a studenţilor
 45. Regulamentul Concursului “Cea mai bună odaie”
 46. Regulamentul cu privire la scutirea de 50% din taxa de cazare în căminele universităţii a studenţilor din familiile social vulnerabile
 47. Regulament cu privire la organizarea și funcționarea structurii de autoguvernanță studențească în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 48. Regulament cu privire la mobilitatea academică în Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 49. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole
 50. Politica Universităţii Agrare de Stat din Moldova privind accesul deschis
 51. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea repozitoriului instituţional al Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 52. Regulamentul privind conferirea titlurilor şi distincțiilor onorifice academice ale Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 53. Regulamentul privind conferirea titlului ştiinţific onorific „DOCTOR HONORIS CAUSA”
 54. Regulament privind decernarea Diplomei de Onoare a UASM
 55. Regulamentul despre modul de decernare a Diplomei Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 56. Regulamentul concursului “Profesorul anului 2018”
 57. Regulament de acordare a premiului pentru publicarea lucrărilor ştiinţifice în reviste cotate ISI (Institute for Scientific Information)
 58. Regulamentul UASM de remunerare/premiere a profesorilor/studenţilor pentru activitatea de orientare profesională
 59. Regulamentul cu privire la funcţionarea Laboratorului de biocombustibili solizi din cadrul  Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 60. Statutul Laboratorului de biocombustibili solizi din cadrul  Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 61. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Departamentului de Relaţii Internaţionale
 62. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului de studii europene “EUroSTUDIES”
 63. Strategia de dezvoltare a personalului academic al UASM
 64. Strategia de internaţionalizare (2021-2025)
 65. Mecanismul de realizare în UASM a observaţiilor, recomandărilor şi deciziilor ANACIP/altor Agenţii de Asigurare a Calităţii în cazul evaluării externe de către acestea
 66. Regulamentul privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate în cadrul programului de mobilitate academică
 67. Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară
 68. Regulamentul privind organizarea şi administrarea site-ului UASM
 69. Strategia privind activitatea de cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic
 70. Sistemul instituţional de planificare şi aprobare a taxelor de studii
 71. Proceduri de evidenţă a angajării în câmpul muncii şi evoluţiei profesionale a absolvenţilor
 72. Regulamentul Consiliului  pentru Dezvoltare Strategică Instituţională al Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 73. Regulamentul de funcţionare a Centrului universitar de ghidare şi consiliere în carieră
 74. Regulament de funcționare a Comisiei Metodice a Senatului UASM
 75. Regulamentul privind prevenirea plagiatului academic în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova
 76. Regulamentul privind organizarea și funcţionarea centrului național de formare profesională continuă și consultanță al Universității Agrare de Stat din Moldova
 77. Regulamentul cu privire la modul de dare în locațiune/arendă a activelor neutilizate
 78. Regulamentul de conferire a titlurilor științifico-didactice în UASM
 79. Regulament de organizare a studiilor superioare de licență (Ciclul I) și Integrate
 80. Metodologia de susținere online a tezei de licență/master în cadrul UASM

Regulamentul

de încasare a taxelor de studii şi pentru diferenţele de program în cazul transferului şi restabilirii studenţilor la studii în UASM


rinasimtex
edrone
rural
eu_flag_tempus
Centre de reusite universitaire
logo_AUF_RVB
agrilida
logoev
sufor
Euraxess
Case-In
TecTNet_logou
teachme
fktbum
elevate-logo
AG-Lab
ReSTART
logo_smart
erasmus+
Centrul_Euros
Casee
Ceepus
Logo MHELM
Compass
uniclad
euagro
RO-MD
cedr
Crosscomp
Connect
proAnim
COVIMO
SKiM